dimarts, 27 de setembre de 2016

A la Casa del Col·legi de la Seda: UN TEIXIT ROCOCÓ

A l'antiga Sala de Juntes de la Casa del Col·legi de l'Art Major de la Seda de València s'exposa un magnífic teixit, pràcticament inèdit i desconegut pel gran públic. Anteriorment es va mostrar, fa uns anys i tan sols durant uns pocs mesos, a la mateixa Nau de la Casa (on s'exposa actualment la maquinària tèxtil arqueològica).
Encara que ens ha arribat muntat com un cobertor, amb forma rectangular i amb un serrell perimetral -excepte a la zona que correspon a la capçalera del llit com, per altra part, és habitual en aquest tipus de peces- no era originàriament un cobertor. Es tracta d'un teixit que, per la seua qualitat i alt cost econòmic, s'ha reaprofitat. El muntatge actual deu de datar, a jutjar pel serrell modernista afegit, de principis del segle XX.
Però el teixit és prou anterior, d'època i d'estil rococó, i caldria datar-lo cap a 1760-1765. Ens trobem, doncs, davant d'una peça que es correspon, cronològicament, amb els motius decoratius més majoritaris, significatius i valorats de la Casa del Col·legi. La xamba ha fet coincidir un teixit rococó amb un edifici rococó, compartint elements comuns de les arts decoratives de l'època.


Teixit rococó (1760-1765)

El teixit és lleugerament posterior, a tot estirar uns set o vuit anys, a la magna ampliació i reforma que es va fer a la seu gremial a mitjans del segle XVIII. La portada de l'edifici, obra d'Andrés Soler amb una escultura d'Ignacio Vergara, data de 1756 i és, potser, l'element més elegant, depurat i acadèmic de la Casa. El fresc del sostre de la nova Sala Capitular o de Juntes, amb Sant Jeroni voltat d'una exuberant, però mesurada, decoració al·legòrica, obra de José Vergara, i el paviment  ceràmic de les Quatre Parts del Món i la Fama, obra de Vicent Navarro, es daten cap a 1756-57.
Els pocs anys que transcorren entre els motius decoratius aplicats a la seu gremial i els aplicats al teixit són significatius i importants: hi ha una evolució dels plantejaments estètics. Sense eixir de la ciutat de València es podria traçar una possible línia evolutiva -prou esquemàtica i, per tant, tan sols orientativa- del procés canviant del rococó. La portada del Palau del Marqués de Dosaigües (cap a 1744), recaragolada i exuberant, l'obra emblemàtica del rococó valencià. Els diferents elements decoratius de la Casa del Col·legi (escultura, paviments, frescs...  cap 1755-57) que mesuren i dosifiquen les línies diferenciades de l'estil. Per  últim, el teixit del cobertor (cap a 1760-65) amb la recurrent sinuositat del rococó, però anunciant, premonitòriament, el neoclassicisme.
Paviment de la Sala de l'Arxiu.
Casa del Col·legi de la Seda.
Taulells seriats de sis,
amb disseny serpentinat,
característic de les arts aplicades de l'estil rococó
El muntatge actual del teixit rococó no ens deu confondre sobre el seu origen. Per aquest motiu, i pel valor intrínsec de la peça, als mesos de juny i juliol de 2012 el cobertor va ser estudiat per un xicotet equip especialitzat: dos restauradors de tèxtils, un historiador i un fotògraf. L'escrit -i les fotos- que publiquem es basen en aquell estudi que, per raons diverses i que a hores d'ara no fan al cas, es va tindre que abandonar sense concloure. Així, doncs, cal prendre amb certa prevenció aquest text: hi ha que llegir-lo amb caràcter orientatiu i provisional. Uns anàlisis posteriors deurien clarificar la versió que oferim.


Tall al teixit.
Produït per un plec molt marcat.
L'estat de conservació de la peça al moment de l'estudi (juny i juliol de 2012) era prou acceptable. Malgrat que hi havien alguns talls com a conseqüència  de plecs molt marcats, plecs produïts bé per l'ús anterior del teixit o bé per un deficient emmagatzematge. Abans de l'entrada de la peça al Col·legi, a un d'aquest talls, i pel revers, se li havia aplicat un entretelatTrobarem, també, una pèrdua, molt localitzada, de filatures de trama. Aquesta pèrdua era molt més significativa en els fils negres, com sol ocórrer sovint. La tintura negre és difícil d'aplicar a la seda, sempre ha estat un repte -de vegades no ben resolt- per als tintorers. Per obtindre un negre intens i relativament estable en un temps immediat (però difícil de conservar a llarg terme) calia aplicar una càrrega amb substàncies tintòries que cremen la fibra: es podia obtindre un color negre acceptablement potent... a canvi de malmetre la madeixa.Detall de les vores vives, emmarcades per la visió d'un compta-fils

L'ús anterior -al del seu muntatge actual com a cobertor- que va tindre aquest teixit rococó no es va poder confirmar plenament. Però tot feia pensar que, originàriament, s'havia utilitzat per cosir una "robe à la française".  Les marques deixades al teixit pels plecs de la falda i, sobretot,  pels plecs coneguts com a "Watteau" (1) que cobrien l'esquena i s'obrien com un ventall sobre la part posterior de la faldilla, ens duien a aquesta conclusió. També una costura tallada al biaix recorda el patronatge dels vestits a la francesa.Si es confirmés que el teixit s'utilitzà originàriament per confeccionar la bata que s'intueix, coincidirien cronològicament tant la datació del tissatge com la de la confecció: cap a 1760-65. Es tracta, evidentment, d'un vestit de la moda del moment i propi de l'aristocràcia o de l'alta burgesia. Encara que ens trobem davant d'una bata de luxe, mudadora i prou sumptuosa, tampoc es pot qualificar d'un vestit de gran etiqueta (sense que açò li lleve valor al teixit).


Vestit. Museu del Disseny. Barcelona. Teixit rococó,
el disseny i el colorit és molt semblant al teixit de l'exposat a la Casa del Col·legi.
Cap a 1760-1765. 

Roba a la francesa (cap a 1763).
Va pertànyer a l'aristòcrata anglesa Lady Stirling of Ardoch (¿?-1788)
 El vestit original del nostre teixit rococó tindria un aspecte semblant.

Aspecte parcial de la faldilla,
el teixit és molt semblant, formalment, al del Col·legi de la Seda.

Esquena del vestit de Lady Stirling, amb el plecs Watteau.

Detall. L'enseigne de Gersaint (1720) de Jean-Antoine Watteau.
Es poden apreciar, a l'esquena de la dama, els plecs Watteau,
 que amb lleugeres variacions es mantingueren de moda durant dècades.
Tècnicament aquest teixit rococó es pot definir com un tafetà espolinat, amb un ordit suplementari parcial amb efectes purament decoratius. El disseny és de punt i seguit –d'ala, per dir-ho amb la terminologia sedera valenciana- i amb dos camins o vies (2). El teixit de fons, un tafetà simple, és d'un color blau, tant per ordit com per trama,  amb un to molt característic de l'època, comú a tota la producció europea. Probablement es tracta d'un manufactura lionesa, la confluència d'algunes característiques tècniques concretes ens ho fan pensar. L'aspecte visual del teixit una vegada convertit en robe seria de lleugeresa.I aquest seria un efecte deliberadament buscat. Degut al seu poc pes diríem, col·loquialment, que s'unflaria, que bufaria. La propietària de la bata, quan se'l posara, donaria l'efecte de surar, com de caminar per l'aire. Com si el vestit tingués vida pròpia.

A les nombroses trames espolinades de seda laxa (s.t.a) en diferents colors: blanc nacrat (passada continua), verd, negre, albergina (dos), granat..., cal afegir una trama de color crema en seda ondulada, amb efecte de serreta, i que actua com un ombrejat de la garlanda sinuosa.
L'ordit suplementari -com les trames espolinades- no formen part del teixit de fons, són purament decoratives, efecte conegut com "perdut". Aquestes llistes de l'ordit secundari són així mateix policromades i, també, amb un efecte especial de tissatge conegut com "degradé": un mateix color que va pujant d'intensitat: de tons clars fins a arribar a tons foscos, en aquest cas es tracta del color albergina, que engamma amb les mateixes tonalitats de dos trames.

Les barres verticals de l'ordit suplementari, encara que destaquen per la força del seu cromatisme, si ens fixem resten en un visió secundària, com si es tractés d'un pla allunyat: la decoració rococó es superposa a les llistes. En la superfície plana del teixit s'intenta crear una efecte de tridimensionalitat i volum.Aquest efecte barrat per l'ordit, de verticalitat, contrastant amb la sinuositat serpentejant de l'efecte meandre, ornat amb garlandes amb motius vegetals i randes i cintes molt esquematitzades, anuncia l'esgotament de l'estil rococó alhora que presagia l'arriba del neoclassicisme. 

A partir de 1760 els efectes barrats per ordit, poc a poc, dominaran i ompliran els dissenys tèxtils de l'últim quart del segle XVIII, abans de l'arribada de la moda Imperi. També els grans motius florals naturalistes, del barroc i del rococó, es reduiran a bouquets minimalistes.
Aquesta peça va ser donada al Col·legi de la Seda per María Antonia March Campos, la qual l'havia heretat per via familiar. Quan formava part de la llar s'utilitzava, en celebracions molt escollides, per cobrir i ornar el llit principal de la casa. Els seus anteriors propietaris eren ben conscients del valor històric, artístic i material del cobertor, i per aquest motiu el donaren: per que es respectara, custodiara i conservara com el que és, un important referent tècnic i artístic  del tissatge.

------------------

(1) Wateau, plecs. Jean-Antoine Watteau (1673-1721). Pintor francès d'escenes galants i festes bucòliques. Uns de les seues obres més conegudes és L'enseigne de Gersaint (1720), on retrata l'interior d'un botiga d'antiguitats, un del personatges és una dama totalment de tors, amb els plecs que sobre l'esquena formava el seu vestit i que s'obrien en ventalls. Hi ha diversos olis de Watteau amb dames pintades d'esquena, per extensió els plecs dels vestits es coneixen com a plecs Watteau.

(2) Via o camí. En el disseny d'un teixit fa referència a les vegades que es repeteix en el sentit de l'ample. En aquest cas, entre les vores vies, es repeteix dos vegades


dilluns, 12 de setembre de 2016

L'ESTAMPACIÓ TÈXTIL (5). Teixits de la llar a les nostres terres

Comparativament amb el teixits destinats a l'abillament personals els teixits de la llar utilitzats per les classes populars valencianes han estat marginats, injustament, com a objectes d'estudi. I encara ho són. Con que no se'ls podem posar damunt i no els podem lluir ...no se'ls valorem. S'han trossejat per fer-los servir com a pedons: draps de la pols, fundes inversemblants per a -posem per cas- màquines de cosir, o tapetets -també posem per cas- per als aparells de ràdio o per l'arcaica nevera de gel. Era una alternativa, un poc indigna però pràctica, per donar-los una segona vida útil. Cal recordar que a la societat tradicional la dinàmica consumista, per raons de penúria econòmica, era una opció impensable.
De vegades els cobertors de llit -peces on entra una quantitat respectable de teixit- han estat desfets i reutilitzats, ja des de temps llunyans, per fer disfresses, o, en el millor dels cassos, per vestir-se a la valenciana. Cosir-se un sagaleco desmuntant un cobertor d'estiu, generalment de cotó estampat i volant de mussolina, era -i ho continua sent- una possibilitat no gens onerosa, senzilla i ràpida. Fins i tot es poden trobar faldetes tradicionals a mostres i exposicions científiquesI també a la inversa, de faldellins de llana se n'han fet mantes, i de faldes s'han tret tapetets i algun cobrellit de bressol.
Des d'una perspectiva etnològica seria convenient recopilar les restes que encara es conserven de la roba domèstica. I la varietat funcional d'aquest tipus de peces és prou àmplia: cobertors, llençols, coixins, quadrants, girades, ...en allò que fa a l'aixovar del llit. Però també: cortinons, cobrearques, mandils de tot tipus, catifes, tovalloles, torcamans, ...i les mil i una variant de tot tipus de tapetets. La domesticitat també forma part del patrimoni tèxtil de la cultura popular i tradicional.
Per altre part  hi ha una relació molt estreta entre la indumentària personal i la roba de la llar. Trobem elements comuns: molts teixits s'usen indistintament -encara que, generalment, no siga el cas dels estampats-, compartixen idèntiques referències decoratives i, de vegades, se reaprofitaven uns i altres bescanviant-se el seu ús.
Ara per ara és complicat d'establir alguna tendència en els tipus d'estampats utilitzats: hi havia alguns teixits, amb un disseny determinat, que agradaren especialment a les dones valencianes?, i que la demanda es perllongara durant alguns anys?. No res es pot afirmar. En tot cas a les fotos que s'adjunten hi ha dos teixits amb els mateixos motius decoratius, però amb colorit diferent. Coincidència?, o es pot parlar d'una mínima tendència estètica?.
Vos presentem alguns dels teixits de cotó imprès, recollits a algunes de les nostres comarques, i que es guarden a la col·lecció L'ESCARPIDOR. La gran majoria pertanyen a cobertors, amb el seu corresponent volant de mussolina, en la majoria de peces; per que d'altres porten un volant del mateix teixit, o semblant. També hi ha fragments que ens han arribat descontextualitzats, i per tant es desconeix el seu ús originari. Hi ha cortinons, però potser són remontats d'una altra peça anterior. Dos dels teixits presentats tenen, al cobrellit, una funció decorativa: són aplicacions retallades, cosides a un drap de llana. Un dels teixits que vos oferim mai s'havia utilitzat: es conservava rotllat, amb el seu aprest de fàbrica, però es va tindre que rentar per que havia sofert un important atac d'insectes i es trobava molt brut i degradat (l'aprest es solia fer de midó de llegums, generalment d'arròs, i aquest acabat era un bon aliment pels animalets).


L'últim dels teixits que presentem és, potser, el més antic, però també hi hauria que confirmar-ho. I, pel que se sap, també de procedència valenciana. Es tracta d'un estampat amb molt de colorit i de molt alta qualitat, la millor per a la seua època. El raport en horitzontal ocupa la totalitat de l'ample del teixit: 88 cmts., i el raport en vertical ultrapassa tota mida: 167 cmts. Comparativament es pot datar a finals dels segle XVIII. El volant de mussolina que el  guarnix, en canvi, és d'un qualitat discreta. Es tracta d'un cobertor que, probablement, no s'ha rentat mai i encara conserva l'acabat "glassé", un tipus de lluentor que s'obté de fregar una pedra d'àgata sobre el teixit estampat.
A la ciutat de Münster (Westfàlia) i a la manufactura Hartmann es va imprimir, a finals del segle XVIII, un teixit idèntic o semblant al de procedència valenciana. Es tracta d'un teixit estampat amb planxes. I també pertany a un guarniment de llit, que a més del cobertor també compta amb un cobricel.
Les indianes, percals i cretones de la nostra col·lecció encara es troben pendents d'una mínima analítica tècnica, que pogués determinar la seua cronologia, tipus d'impressió, colors, acabats,..Cotó estampat a la planxa. Münster (Westfàlia). Finals del segle XVIII.