diumenge, 4 de desembre de 2016

Pintes, pintetes i pintots (2)

2. PINTES DE ROCALLES.
Aquest segon tipus de pinta ja havia aparegut als últims anys del segle XVIII. Que hom sàpiga és totalment autòctona, i seria el primer model de pinta valenciana. Aquesta denominació -pintes de rocalles- encara que arbitrària, i acordada als darrers anys, intenta definir una variant molt codificada.
La característica més definitòria d'aquest tipus seria el perímetre: un successió simètrica de cinc rocalles, ornades amb unes rugositats que poden recordar, vagament, les petxines o uns llambrequins molt estilitzats. Aquestes rugositats exteriors uniformitzen el joc de corbes i contracorbes de les rocalles.
Els pintors valencians de taulells de ceràmica també utilitzaran les rocalles com un element decoratiu molt recurrent a les grans composicions, tant al paviment com als sòcols. Posteriorment, a la ceràmica popular valenciana dels segles XIX i XX les rocalles es convertiran en un arcaisme habitual. A hores d'ara encara es continuen representant amb un caràcter  historicista, o bé declaradament kitsch.
També el motiu de rocalles ha participat al disseny d'algunes medalles devocionals. Així, doncs, ens trobem davant d'un recurs decoratiu que a finals del segle XVIII ja començava a ser omnipresent i que s'incorporarà, abusivament, a allò que genèricament s'entèn com a barroc valencià. Encara que la rocalla és una creació de l'estil rococó.

Detall del paviment de la Nova Sala de Juntes
 de la Casa del Col·legi de l'Art Major de la Seda. València, 1757

Detall. Sòcol. Antiga Parròquia de Sant Andreu, València. 

Detall. Paviment del saló. Palau dels Valeriola al carrer de la Mar, València. 

Detall. Plafó de manisetes dedicat a Sant Vicent Ferrer. 1769. L'Almodí.

Medalla. Detall. Col·lecció L'escarpidor.

Una altra de les característiques d'aquesta tipologia de pintes seria el treball decoratiu: s'utilitza la tècnica de cisellat, diferenciant-se del burí utilitzat amb anterioritat. Sobre una bloc de plom es col·loca la planxa, a partir de la qual, i al revers de la peça, i per incisió, es cisella la decoració. Es podria catalogar com un baix relleu, amb un efecte bidimensional.
Encara que el metall més utilitzat és l'argent s'han conservat alguns exemplars amb amalgames més pobres,  tal vegada coure o/i llautó, que una analítica més exhaustiva deuria de confirmar. La gran majoria d'aquestes pintes de rocalla tenen sobre-daurat únicament la part més visible. Com totes les pintes també aquestes són fetes per ser visualitzades per l'esquena de les dones. Aquestes pintes varien d'altura. Hi ha les que, salvant  la sinuositat de les rocalles, són un poc més altes que les tallades, fins les que amiden d'alçària el mateix que d'ample.
Els recursos decoratius d'aquest tipus de pinta es ja molt diversificat. Encara que representen elements coneguts de la natura o atifells de la vida quotidiana, aquests també poden tindre un contingut simbòlic: flors, pardalets (o pardalots, que poden recordar els dels plats de reflex metàl·lic) ventalls, cistelles, cors, arcs i sagetes, ....Naus i vaixells són motius decoratius que apareix sovint a les pintes representades a les peces ceràmiques de la "demanà". Si bé és cert que a la documentació escrita la nau apareix com a motiu ornamental, aquest recurs es molt utilitzat a les vaixelles de l'època.
Pinta de "rocalla". Col·lecció L'escarpidor


Les pintes representades als plats i pitxers de "la demana" són les de rocalla. D'aquests tipus de ceràmica sols hi ha notícia -cap als anys quaranta del segle passat- d'una peça datada, que pertanyia a un col·leccionista de la ciutat de València. Es desconeix el seu actual propietari, ja que els fons es repartiren i vengueren.. Es tracta d'un pitxer que, a més de l'aixovar i uns personatges, conté  la inscripció "Año 1821". El Museu de Ceràmica de Sèvres va comprar en 1828 peces molt properes, tècnica i estilísticament, a aquest pitxer. No hi ha dubte de la seua autenticitat, la indumentària de la dona representada correspon plenament a la moda del moment: els inicis del romanticisme.Si comparem detingudament la pintura de la ceràmica amb les pintes de rocalla conservades, se evidencia un quasi total paral·lelisme. Malgrat algunes llicències  la representació de les pintes es prou realista.  Fins i tot és veu perfectament com les diferents alçàries de les pintes es reflexen en la pintura, També els motius decoratius es corresponen tant als exemplars conservats com als que ens reporten els documents escrits.
Una detinguda observació d'algunes de les peces representades ens anuncia un trànsit cap a les pintes de cullerot.

diumenge, 27 de novembre de 2016

Pintes, pintetes i pintots (1)

La pinta és considerada i reconeguda com el símbol més representatiu de la vestimenta tradicional de les dones valencianes. S'ha convertit en una senya d'identitat que, fins i tot, i amb el temps, podria incloure's a la normativa jurídica que es desenvolupa  a partir del nostre Estatut. 
Com sol ocórrer amb altres símbols, la pinta té, des del rigor històric, uns orígens prou boirosos. I precisament pel seu caràcter de paradigma cal aclarir-los. No es coneixen, comparativament amb altres peces de la joieria popular valenciana, massa exemplars d'època. I els pocs exemplars es troben molt disseminats entre les col·leccions museístiques publiques i privades i els patrimonis familiars heretats. Ens han arribat poques i, sobretot les conservades a les col·leccions, es troben totalment descontextualitzades, o poc falta. Es desconeix  el seu moment d'adquisició, la seua procedència geogràfica (comarca o poble concret, si pertanyia a un àmbit urbà o rural) o de classe (burgesa o popular), l'ús i la valoració que les seues propietàries li donaren,...I de les que es guarden -poques o moltes, tampoc ho sabem- formant part dels patrimonis familiars heretats, o ens són desconegudes i/o tenen una complicada accessibilitat per als estudiosos.
Les fonts documentals escrites al voltant de la pinta tampoc són massa explicites, ni ens aporten molta informació més enllà del material amb que es confeccionen i, en algunes altres fonts, una breu referència al programa decoratiu i el seu pes. Les descripcions literàries -llibres de viatges, articles costumistes, ...- cal prendre-les amb un certa precaució: sempre hi ha la tendència a exagerar el color local.
Respecte a les fonts gràfiques, els dibuixos i gravats d'època tan sols ens informen -i no sempre amb claretat- del seu ús. Però, en canvi, comptem amb un material excepcional: els plats i pitxers de la demanà. Aquestes representacions del joier de les novençanes es produiren en temps real: els ceramistes de Manises pinten  simultàniament les creacions codificades dels argenters. Malgrat el realisme amb que es dibuixa l'aixovar a les peces de la demanà, aquestes també es regixen per codis estereotipats i seriats: encara que tampoc són massa els pitxers i plats conservats, podem trobar peces pràcticament idèntiques.
La pinta valenciana és una creació molt diferenciada de la resta de pintes, però totes elles tenen una soca comú i compartida. I en algun  moment històric la nostra pinta adquirix caràcter propi i singular. Comença, poc a poc, a diferenciar-se de la moda i a evolucionar amb independència dels  esquemes formals imperants.
Ja a les molt remotes èpoques prehistòriques, i posteriorment a la cultura romana, podem trobar pintes per a l'embelliment personal.  Algunes d'aquestes creacions, salvant el mil·lennis que ens separen, no són massa lluny dels conceptes estètics més propers a nosaltres. 
Però l'origen de la pinta valenciana caldria datar-lo començada la segona meitat del segle XVIII. Dos podrien ser les possibilitats o les condicions que facilitaren el seu ús i sorgiment. Per una banda la desaparició a la moda internacional de les sofisticades i artificioses perruques que tant hòmens com dones portaren fins a finals del segle. I per l'altra la quimera de crear una indumentària "nacional" a Espanya -la majeza- front a les modes forasteres. No oblidem que la peineta o teja, per aquells anys, es va codificar com un símbol de rància espanyolitat. Amb la desaparició a la moda Imperi de les perruques s'obri pasun nou complement per al cabell,  les pintes, que formen parures amb les arracades, collars, manilles, ...  Se han conservat moltes pintes d'aquesta moda, i també diademes, ornades amb perles i coral.Les primeres notícies sobre les pintes a la documentació escrita daten de prou entrada la segona meitat del XVIII, però tampoc podem estar-ne segurs que les que es reporten als documents tinguen ja un caràcter autòcton.
No serà fins als darrers anys del segle de les llums i, sobretot, als primers anys del XIX quan es puga parlar amb propietat de les pintes a la valenciana. 
Respecte a l'àrea geogràfica d'utilització i influència d'aquest complement sembla que no comprèn la totalitat de les nostres comarques: més al nord del Camp de Morvedre no s'han trobat peces d'època -ja que els exemplars coneguts pertanyen als moments de vestir-se a l'antiga- i hi ha molt poques referències als inventaris notarials. A la resta del territori valencià sembla que hagué una presència més o menys significativa, siguen d'uns o d'altres del models coneguts.

1. PINTES TALLADES
Les primeres pintes que formalment ens acosten a la pinta autòctona són les anomenades -per una tradició oral prou difussa-  com a pintes rectes, tallades o trencades. Tots els exemplars coneguts  són d'argent parcialment sobre-daurat, amb un treball de burell -a partir de no se sap bé en que moment conegut com a "flor d'aigua"- i que comparteixen un esquema decoratiu molt uniforme. Tots aquests tipus són molt semblants, sols es diferencien -decorativament- per la distribució dels motius.
Les pintes tallades, pel que sembla, apareixen a una àrea geogràfica prou més àmplia que la valenciana: s'han trobat exemplars a Aragó, Castella, Murcia, ... Aquest tipus potser siga la variant més arcaica.


Pinta recta, tallada o trencada. 19 cmts. x 8. Col·lecció L'escarpidor.


                           


MUJERES LEVANTINAS. Dos bellas murcianas de la huerta.....
 Las razas humanas. Tomo II. Barcelona, 1928

Detall. MUJERES LEVANTINAS. Dos bellas murcianas de la huerta.....
Las razas humanas. Tomo II. Barcelona, 1928.


2. ESCARPIDORS
Una variant més menuda d'aquest tipus de pinta es coneguda com       a escarpidor escarpidoret. Compartix amb la seua germana gran totes les característiques: materials, decoració,...

Escarpidor. 9,50 cmts. x 4. Col·lecció L'escarpidor.
dimarts, 15 de novembre de 2016

TRADICIONS INVENTADES, també a altres pobles d'EuropaDe vegades es convenient deixar de contemplar-se el melic - metafòric- alçar la vista i guaitar el què ha passat també a altres pobles del vell i plural continent europeu. El valencians compartim amb moltes cultures minoritàries d'arreu del món occidental semblants condicions: les nostres referències han estat més o menys marginades o depreciades, quan no reprimides o perseguides. I no solament la llengua, encara que principalment, també molts altres dels nostres valors col·lectius.
Hi ha, a més a més, allò que s'anomena l'autoodi: una mena de quinta columna interior. És la mitificació i falsificació, amb intencions ingènues o interessades, del nostre passat. Però el retrobament i el redreçament d'allò que se'ns negava o havia estat deformat i manipulat  ha sigut, i encara és, un llarg camí. Estudiar, investigar, conèixer, difondre i depurar és una tasca pacient i constant, allunyada de sensibleries mediàtiques, a les quals tan aficionats són els sectors més frívols de la societat valenciana. Cal anar amb compte: el folklore no és cap alternativa a la cultura, ans al contrari, n'és una part indestriable.
I en eixe camí de la recerca es deu, sinó separar el gra de la palla, sí, al menys, no confondre'ls. Encara que només siga per un elemental sentit del rigor històric, no es deuen barrejar les referències viscudes amb les imaginades. No tenen el mateix valor.
Patricia Rieff és autora d'una manual que es proposa arreplegar la història de la indumentària amb una visió universal. A un dels capítols sobre  Europa dedica un apartat als vestits populars "inventats" (són les seues pròpies paraules). Vos oferim una recopilació dels paràgrafs més representatius.
Després de llegir-los proposem, si vos abellix, una meditada lectura "a la valenciana".


Historia del vestido. Patricia Rieff Analwalt.
Blume. 608 pàgines. Barcelona, 2008"La tradición del vestido popular localizado en el siglo XIX reflejaba la naturaleza conservadora del mundo preindustrial y rural en el que se desarrolló. En aquellos pueblos campesinos aislados y autosuficientes existían unos rígidos códigos que controlaban los valores éticos y morales de las comunidades. Existían pautas fijas para todo, desde las tareas diarias hasta la organización de los matrimonios. También el atuendo adecuado para hombres, mujeres y niños estaba fijado. Además de las prendas cotidianas, se disponía de otras especiales, más elaboradas, para los días de iglesia, las fiestas y las bodas."   .../...
El auge del vestido popular europeo hasta su apogeo y posterior declive fue muy rápido. Debido al actual estilo internacional homogeneizador y a las prendas producidas en serie y vendidas en grandes cadenas, la ropa es cada vez más barata al tiempo que el vestido tradicional, irónicamente, resulta más y más caro."  .../...
"Algunas de la tradiciones del traje popular europeo, que parecen tener una prolonga antigüedad, se inventaron en realidad en fechas relativamente recientes. Éste es el caso de Gales, donde eruditos y patriotas del período romántico, preocupados porque su cultura había perdido brillo, se propusieron de manera obstinada redescubrir el pasado. Así, cuando consideraban que alguna tradición histórica, lingüística, literaria así como de indumentaria era inaceduada, recreaban nuevamente el pasado.


"Eruditos y patriotas galeses del período romántico (siglo XIX)
 idearon un "traje nacional" para Gales compuesto por elementos diversos del pasado rural".

Un segundo ejemplo de traje popular inventado tuvo lugar en Escocia, donde la actual tradición" .../..."incluye lo que se considera el vestido nacional del país: una falda corta de tartán cuyo diseño identifica al clan del portador. Este atuendo, al que se atribuye una gran antigüedad, es relativamente moderno."   .../....
Hugh, duodécimo conde de Eglinton (1739-1819),
 un oficial al mando de un regimiento escocés,
lleva una versión adornada de la falda de soldado raso.
"Un último ejemplo de la invención deliberada de una traje nacional procede de Lituania, donde el vestido popular reinventado sirvió en diversas ocaciones como instrumento ilustrativo de protesta: primero, contra la ocupación rusa (a finales del siglo XIX y de nuevo en el siglo XX), y ya más recientemente durante el desarrollo de un traje "antiguo" completamente revisionista."


El reinventado traje popular lituano.

.../... "todavía podemos encontrar ejemplos de trajes populares regionales en ceremonias nacionalistas, representaciones para los turistas y en zonas muy remotas  .../... Estos conjuntos, como los trajes populares "inventados", se convirtieron en puntos de acuerdo que sirvieron para elevar el decaído espíritu de un país, como así ocurrió en Gales; infundir el sentido de ordullo nacional, como en Escocia; o bien servir como elemento demostrativo de protesta, como en los trajes nacionales de Lituania."